18 Tháng Chín 2021 ..:: GIỚI THIỆU » Tin tức ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Cẩm nang: Các biện pháp xư lý hành chính thuộc thẩm quyền tòa (P1)
(Cập nhật: 20/02/2015 20:27:56)

Luật sư Hoa Sen xin trích giới thiệu những vấn đề cơ bản về các biện pháp xư lý hành chính thuộc thẩm quyền tòa. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo, soi chiếu bổ ích cho mọi người.

Cơ sơ pháp Luật:
Luật và pháp lệnh:
- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
- Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân ngày 20 tháng 01 năm 2014.

Các VBQPPL dưới luật liên quan:

- Nghị quyết số 24/2012-QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 về việc thi hành luật xử vi phạm hành chính;

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều áp dụng Luật Xử vi phạm hành chính;

- Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử hành chính đưa vào trường giáo dưỡng sở giáo dục bắt buộc;

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử hành chính đưa vào sở cai nghiện bắt buộc;

- Văn bản số 74/TANDTC-KHXX ngày 10/4/2014 của TANDTC về việc ban hành một số mẫu văn bản của TAND trong việc xem xét áp dụng biện pháp xử hành chính;

 

        1. Các biện pháp xử hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án:

- Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 91 Luật Xử vi phạm hành chính).

- Biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc (Điều 93 Luật Xử vi phạm hành chính).

- Biện pháp đưa vào sở cai nghiện bắt buộc (Điều 95 Luật Xử vi phạm hành chính).

 

      2. Định nghĩa:

a) Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 của Luật này nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

b) Biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc: Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 94 của Luật này để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc.

c) Biện pháp đưa vào sở cai nghiện bắt buộc: Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật này để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

3. Đối tượng áp dụng:

a) Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (giành cho người chưa thành niên):

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do ý quy định tại Bộ luật hình sự.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại , phường, thị trấn.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại , phường, thị trấn.

 

b) Biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc (≥ 18 tuổi):

- Người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

 

c) Biện pháp đưa vào sở cai nghiện bắt buộc (≥ 18 tuổi):

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định.

 

4. Nội dung:

4.1. Điều kiện áp dụng:

a) Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:

- Áp dụng đối với các đối tượng dưới 18 tuổi.

- Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các trường hợp sau đây:

+ Người không năng lực trách nhiệm hành chính;

+ Người đang mang thai chứng nhận của bệnh viện;

                + Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp nơi người đó trú xác nhận.

 

 

4.1. Điều kiện áp dụng (tt):

b) Biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc:

- Áp dụng đối với các đối tượng đủ 18 tuổi vi phạm trật tự, an toàn hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Không áp dụng biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

+ Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

+ Người chưa đủ 18 tuổi;

+ Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi;

+ Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

+ Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

 

 

4.1. Điều kiện áp dụng (tt):

c) Biện pháp đưa vào sở cai nghiện bắt buộc:

- Áp dụng đối với các đối tượng nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Không áp dụng biện pháp đưa vào sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

+ Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

+ Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

+ Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

+ Người đang tham gia các chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. 

+ Người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.

 

 

4.2. Thời hạn áp dụng biện pháp:

- Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: từ 06 tháng đến 24 tháng.

- Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: từ 06 tháng đến 24 tháng.

- Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: từ 12 tháng đến 24 tháng.

 

 

      4.3. Thời hiệu áp dụng biện pháp (khoản 2 Điều 6 Luật Xử vi phạm hành chính):

- Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 92; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 92 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này;

- Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này;

- Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này và lập biên bản theo quy định.Nguồn: Internet


Tin - Bài khác
Cẩm nang: Các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền tòa (P4)
Cẩm nang: Các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền tòa (P3)
Cẩm nang: Các biện pháp xư lý hành chính thuộc thẩm quyền tòa (P2)
Bảo đảm quyền bào chữa: Cần ‘biện pháp mạnh’!
Một số vụ làm khó luật sư
Vụ Tân Hiệp Phát: Gặp nạn vì đòi bồi thường thiệt hại
Ngẫm sự đời: Tự sát khi đẩy khách hàng vào tù
Ông Nguyễn Văn Trí làm Chánh án TAND quận Tân Bình
Xét xử theo nguyên tắc suy đoán vô tội
Có kẻ hở cho chạy án
Vụ con ruồi trong chai nước: Không thể xử lý hình sự
Vụ “rắc rối tờ vé số”: Không hoàn tiền có thể bị xử lý hình sự
Xử nghiêm người bức cung, dùng nhục hình
Phạm nhân có quyền nhờ luật sư trợ giúp pháp lý?
Người dân "lách luật", người áp dụng pháp luật cũng "lách luật"
Tòa chứng minh tội phạm bằng bản án
Kiện hành vi, tòa xử kiện quyết định hành chính
Tiếp tục giam Huỳnh Văn Nén bốn tháng để điều tra
Luật sư ngồi ngang Kiểm sát viên
Mức án đến 20 năm tù: Phải có luật sư?
Nên cho VKS ra quyết định khởi tố
Ngắm tiền - coi chừng phạm luật
Cần kháng nghị giám đốc thẩm vụ Huyền Như
Mất đất vì nghĩ hòa giải thành là xong
Chưa hình sự hóa hành vi vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập
Lo lắng tòa cấp huyện
Làm rõ các vụ chết khi tạm giam, tạm giữ
Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn
Xin chuộc nhà bán đấu giá nhưng không được
Công an tỉnh Đồng Nai: Dân quân không được truy đuổi người vi phạm
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
ĐỐI TÁC TP.HCM
ĐỐI TÁC BÌNH DƯƠNG
ĐỐI TÁC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ĐỐI TÁC VĨNH LONG
ĐỐI TÁC ĐỒNG THÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 34
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 34

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3,906,964